Vakok és Gyengénlátók

Igénybevehető szolgáltatások

Közszolgáltatások

A szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése

a közszolgáltatás tartalmának leírása

a közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

a közszolgáltatás díjának vagy az abból adott kedvezmények mértéke

közutak és

közterületek fenntartása

az önkormányzat tulajdonában lévő út- és járda, játszótér, sportpálya, zöldterület fenntartása, felújítása és fejlesztése

a képviselő-testület az éves költségvetésének

függvényében dönt a konkrét felújítási, fejlesztési munkálatokról

a fenntartási költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

köztemető kialakítása és fenntartása

köztemető üzemeltetése és fenntartása

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2004. (VI.23.) rendelete a temető használatának rendjéről

 

A temetési hely megváltási díját Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temető használatának rendjéről szóló 10/2004. (VI.23.) rendelete tartalmazza.

A fenntartási költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

közvilágítás

közvilágításról való gondoskodás

az energia költséget az önkormányzat fizeti, a képviselő-testület az éves költségvetésének

függvényében dönt a fejlesztési munkálatokról

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

nem veszélyes települési hulladék kezelése

települési hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése, elkülönített gyűjtésére,

lomhulladék gyűjtése és elszállítása

 

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek, ingatlanok tisztán tartásáról

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

közművelődés biztosítása

a)       az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése;

b)       a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c)       az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d)       az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

e)       a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;

f)        a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;

g)       a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;

h)       egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2009. (X.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

 

a költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

védőnői ellátás

(Nagypeterd Község Önkormányzata, mint Szolgáltatón keresztül)

nővédelem

várandós anyák gondozása

a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban

az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása

az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása

z oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása

családgondozás

az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel

 

Preventív ellátásként az igénybevétele ingyenes.

 

A működési költségeket

az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja

óvodai nevelés

(Nagypeterd és Környéke Intézményfenntartó Társuláson keresztül)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkoztatáson vesz részt.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013 (VII.11.) önkormányzati rendelete a Szederinda Óvoda és Konyha Intézményben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról

 

 

falugondnoki szolgálat

alapellátási feladatok:

a)       étkeztetésben való közreműködés,

b)       házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c)       családsegítésben való közreműködés,

 

egyéb szolgáltatási feladatok:

a)       személyszállítási feladatok,

(- óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe szállítása;

- betegek házi orvoshoz, illetve egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása, gyógyszer beszerzése;

- az ellátásba részesülő jogosultak idősek nappali otthonába és visszaszállítása;

- a tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítás, igény szerint,

- a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása;

- kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára történő szállítás;

- családi eseményekre történő szállítás;

- nagybevásárlás céljára történő szállítás;

- önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás)

b)       önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c)       önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d)       kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között,

e)      egyéb nem részletezett szolgáltatási jellegű feladatok

Az igénybevétel határozat alapján vagy alanyi jogon történik.

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (IV.14.) rendelete a falugondnoki szolgálatrólMagyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak