Vakok és Gyengénlátók

Képviselő-testület tagjai (2019. október 13-tól)

Csorbics József

Kovács József          

Nagy-Bodzsárné Jaksa Zsanett                 

Pap Gyula

 

Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.

 

Az önkormányzati képviselő jogai:

a) részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében;

b) a képviselő-testület ülésén – az SZMSZ-ben meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;

c) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül írásban érdemi választ kell adni;

d) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

e) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését

f)tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni;

g) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet (a megbízás szólhat pl. rendezvényeken való képviseletre, ügyek intézésére, tájékozódásra);

h)a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni;

i) a Közös Hivataltól a jegyző útján igényelheti a képviselő munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, kivéve az adatvédelmi törvény és a titkos ügykezelés hatálya alá tartozó iratokba való betekintést;

j) közérdekű ügyben kezdeményezheti a Közös Hivatal intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni;

k) a képviselő-testület rendeletében meghatározott módon, a törvény keretei között, tiszteletdíjra, természetbeni juttatásra lehet jogosult;

l)a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;

m)a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja.

 

Az önkormányzati képviselő főbb kötelezettségei, feladatai:

a) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi őt a közéleti tevékenységre és a választók bizalmára;

b) tevékeny részvétel a képviselő-testület munkájában, a döntéshozatali eljárásban;

c) felkérés alapján részvétel a testületi előterjesztések és döntések előkészítésében, a különböző vizsgálatokban;

d) a tudomására jutott állami, szolgálati és magántitok megőrzése (titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll);

e) a személyes érintettség bejelentése;

f) kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve azok évente legalább egy alkalommal tájékoztatása az önkormányzat tevékenységéről, saját képviselői munkájáról;

g) a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének való elégtétel;

h) a képviselő-testületi és a bizottsági üléseken való megjelenés, illetve távollétének az ülés megkezdése előtt szóban vagy írásban, személyesen vagy telefonon  a polgármesternek való bejelentése (igazolt távollét);

i) előzetes bejelentése annak, hogy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van;

j) eskütételét követően három hónapon belül a kormányhivatal által szervezett képzésen való részvétel.

 Magyar Falu Program
Névjegy

Rózsafa Község Önkormányzata

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/346-237

fax: 73/546-002

e-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.comGyakran keresett oldalak